ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment

Δείτε τα δικαιώματα και καθήκοντα των εργαζομένων μας

Περιγραφή θέσεων

Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής, έπειτα από το Π.Δ. 110/93, είναι πενταετής και διαρκεί δέκα (10) εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενώ κατανέμονται στα πρώτα οκτώ (8) εξάμηνα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο "ανοικτό στο κοινό" και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου.


Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής Η παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση του φοιτητή. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής Αθηνών περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα.


Ως επιλογής μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα, προκειμένου να συμπληρώσει το σύνολο των σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής. Το ισχύον πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) επιλεγόμενα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ένδεκα (11) ή πτυχιακή εργασία και εννέα (9) επιλεγόμενα μαθήματα.


Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.


Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη γραπτά ή προφορικά. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τρεις περιόδους (Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο) σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και έχει εγκριθεί από την Γεν. Συνέλευση του Τμήματος.


Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου της Φαρμακευτικής, λαμβάνονται υπ' όψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (υποχρεωτικά + επιλογής). Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος. Το άθροισμα των επι μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών όλων των μαθημάτων αυτών. Ο βαθμός του πτυχίου στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία (κλίμακα 5 έως 10) και χαρακτηρίζεται με τις επιδόσεις: "Καλώς" (5 έως 6,49), "Λίαν Καλώς" (6,50 έως 8,49) και "Άριστα" (8,50 έως 10).


Για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής ο φοιτητής πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω πέντε (5) προϋποθέσεις:


Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα (37) τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),

Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έντεκα (11) από τα είκοσι οκτώ (28) επιλογής μαθήματα του προγράμματος σπουδών ή σε εννέα (9) αν εκπονήσει διπλωματική εργασία και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),

Να συμπληρώσει σύνολο τουλάχιστον 210 διδακτικών μονάδων,

Να περατώσει πρακτική άσκηση συνολικά τεσσάρων τριμήνων σε φαρμακείο "ανοικτό στο κοινό" και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου,

Να φοιτήσει τουλάχιστον δέκα (10) εξάμηνα.


Φαρμακοποιός

Περιγραφή Πτυχιούχου του Τμήματος

Οι Νοσηλευτές πρέπει:

Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αναλόγων διαθέσεων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

Να είναι επιδέξιοι επαγγελματίες ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.

Να είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.

Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Αντικείμενο εργασίας

Το αντικείμενο εργασίας των Νοσηλευτών-τριών είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του στη:

Ο Νοσηλευτής είναι ένα μέλος της υγειονομικής ομάδος, η οποία αποτελείται από τους Ιατρούς όλων των Ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Εργαστηριακούς όλων των Ειδικοτήτων Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Ο Νοσηλευτής:

Έχει την ευθύνη των υγειονομικών σχηματισμών και ιδρυμάτων επί 24ώρου βάσεως (συντονίζει την όλη εργασία) και ασκεί παράλληλα με τη νοσηλεία Διοίκηση και Διδασκαλία. Ακόμη ασχολείται με τη Νοσηλευτική Έρευνα για την προαγωγή της Επιστήμης και την βελτίωση της Νοσηλευτικής.

Τομείς άσκησης επαγγέλματος

Επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών

Ο Νοσηλευτής με Πτυχίο Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. στα Νοσοκομεία, εξελίσσεται σε:

Στις άλλες μικρότερες μονάδες, όπως Κέντρα Υγείας εξελίσσεται ως τον βαθμό Προϊσταμένου.

Στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ακολουθεί τη συνήθη εξέλιξη των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού.


Νοσηλευτής

Ο Βοηθός Φαρμακείου - Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα και αποδοτικά επαγγέλματα στον τομέα της Υγείας.

Είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του Φαρμακείου, έρχεται σε επαφή με το κοινό, παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά, επεξηγεί τη συνταγογραφία του γιατρού, επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού.


Ο Βοηθός Φαρμακείου - Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών είναι ένας εξειδικευμένος τεχνικός που πρέπει να έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που παράγει.

Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης ειδικότητας καλύπτει τους παραπάνω τομείς στο σύνολό τους.


Τα βασικά σου καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:Οι επαγγελματικές σου επιλογές περιλαμβάνουν εργασία σε:Βοηθός Φαρμακείου

Σταδιοδρομία


1. Ειδικευόμενοι φαρμακοποιοί.


Για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής ο φοιτητής πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:


1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),

2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών ή σε μικρότερο αριθμό αν εκπονήσει διπλωματική εργασία και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),

3. Να συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων,

4. Να περατώσει πρακτική άσκηση συνολικά τεσσάρων τριμήνων σε φαρμακείο "ανοικτό στο κοινό" και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου,

5. Να φοιτήσει τουλάχιστον δέκα (10) εξάμηνα.


2. Ειδικευόμενοι βοηθοί φαρμακείου / αισθητικοί .


A. Πρακτική άσκηση βοηθών φαρμακείου


Η έναρξη της πρακτικής άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Υγείας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το Φαρμακείο.

1)

α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο, ή

β) πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τμήματος «βοηθών φαρμακείων» ή ισότιμο, ή

γ) πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας υπαλλήλων φαρμακείου ή ισότιμο ή απολυτήριο, ή

δ) πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ)

2) Υπεύθυνη δήλωση φαρμακοποιού στο φαρμακείο τον οποίο θα γίνει η άσκηση

3) Αίτηση του ασκούμενου βοηθού φαρμακείου

4) Τετράδιο 100 φύλλων

5) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και δεν φοιτά σε ημερήσια σχολή

Ανανέωση πρακτικής κάθε έξι (6) μήνες με υποβολή εκ νέου των δικαιολογητικών 2 και 3.


B. Συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν200992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκήσαντα τον υποψήφιο βοηθό φαρμακείου, φαρμακοποιό ή τον προϊστάμενο του Στρατιωτικού φαρμακείου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του φαρμακοποιού από αστυνομικό τμήμα.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως .

4. Επίδειξη βιβλίου πρακτικής

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Γ. Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου

1. Αίτηση βοηθού

2. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης

3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης κατά τα άρθρα 59-65 του ποινικού κώδικα.

4. Βεβαίωση επιτυχίας της εξεταστικής επιτροπής.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δ. Παραλαβή του τίτλου της άδειας ασκήσεως βοηθού φαρμακείου

1. 2 (Δύο) φωτογραφίες πρόσφατες

2. Παράβολο 8 Ευρώ από δημόσιο ταμείο

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενο.Ειδικευόμενοι Φαρμακοποιοί & Βοηθοί Φαρμακείου